4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Jak jsem získala nový pohled na optometrii

7. 11. 2008

Koncem května úspěšně ukončila Martina Nováková studia klinické optometrie na Pennsylvania College of Optometry (Philadelphia, USA, dnes již Salus University) a získala diplom, který ji opravňuje užívat titul MSc (Master of Science) klinické optometrie. Čtenářům časopisu Česká oční optika vylíčila své zážitky ze studia.

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste mi dali důvěru a podporu a vyslali mne na cestu za vzděláním trochu jiným, než je u nás běžné. S radostí vám sděluji, že jsem zdolala všechna úskalí studia klinické optometrie na Pennsylvania College of Optometry (Philadelphia, USA, dnes již Salus University) a koncem května jsem si přivezla do České republiky diplom, který mne opravňuje užívat titul MSc (Master of Science) klinické optometrie. S radostí vám též sděluji, že v boji jsem nebyla sama a že i náš brněnský kolega Roman Volf přivezl z USA tuto cennou trofej.

Když jsem před třemi lety přijela poprvé do rakouského Kremsu vyzbrojená tužkou, blokem, stařičkým notebookem a entuziasmem, netušila jsem, co vlastně optometrie všechno zahrnuje. Tím nechci říct, že jsem nebyla optometristkou – nakonec být optometristou byla jedna z podmínek přijetí. Má cesta za optickým vzděláním je naprosto klasická. V letech 1984–1986 jsem absolvovala oční optiku na „Alšáku“ a v letech 1995–1999 optometrii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimo práci v rodinné firmě vyučuji externě od roku 1999 (dnes již opět) na Alšově nábřeží v Praze budoucí oční optiky.

K optometrii jsem vždy přistupovala svědomitě. Prováděla jsem refrakční měření a aplikovala jsem kontaktní čočky tak, jak mne to v Olomouci naučili. Nikdy jsem však neviděla hloubku a samostatnost tohoto oboru. Až studium na PCO mi otevřelo oči a já jsem pochopila, že optometrie je naprosto samostatný obor, hodný daleko větší pozornosti, než jaké se jí v České republice dostává.

Optometrie je multifunkční obor, pro jehož pochopení a výkon je nezbytné mít teoretické znalosti všeobecného lékařství, oftalmologie a optometrie jako takové. Součástí znalostí je však i matematika a fyzika, obzvláště pak optika. Rozbor situace v praxi vyžaduje rychlou a logickou úvahu. Z toho plyne, že optometrie není jednostranně zaměřena, není studiem jednoho předmětu. O to je tento obor složitější. Mnohdy jsem měla pocit, že na našich školách je optometrie považována pouze za doplňující kvalifikaci, ale nikdo nepředpokládá, že by měla hlubší smysl. Ruku na srdce, kdo z vás měl představu o optometrii jako o primární zdravotní péči ve chvíli, kdy jste se ke studiu hlásili? Většina z nás viděla optometrii jako studium, které nám umožní aplikovat kontaktní čočky. Možná i díky daleko větší propagaci a dostupnosti materiálů ze zahraničí je naštěstí optometrie čím dál tím více chápána jako samostatný obor širokého uplatnění, který vyžaduje komplexní znalosti z mnoha vědních oborů. Možná i proto je v zahraničí na optometristu pohlíženo jako na vysoce kvalifikovaného odborníka s obrovskými znalostmi. Této profese si všichni váží daleko více než u nás. Zároveň si je každý optometrista vědom své odpovědnosti vůči klientovi. Těžko se tak může stát, že by refrakční měření prováděl někdo, kdo absolvoval maximálně měsíční kurz!

Optometrii je možné rozdělit do podoborů podle mnoha kritérií, například podle věkových skupin a tím i potřeb jednotlivých skupin lidí. Jiné potřeby mají děti ve skupině pediatrické a jiné staří lidé ve skupině geriatrické. Jinou potřebu pak mají lidé pracovně aktivní. Dalšími specifiky se vyznačují skupiny dělící se podle systémových onemocnění (diabetes, hypertenze, onemocnění štítné žlázy) nebo podle specifických onemocnění očních (katarakta, glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace). Další skupiny by se mohly dělit podle poruch neurologických, z pracovní zátěže a těch spojených s poruchami učení. Obrovskou skupinu tvoří zrakově postižení, zajímavou pak například mentálně postižení.

Naše studium spočívalo v poznávání a řešení jednotlivých problémů. Cílem bylo naučit se řádně vyšetřovací postupy včetně vyšetření očního pozadí, diagnostikovat onemocnění a nasadit účinnou léčbu. To vše zahrnuje dokonalou a komplexní znalost již výše uvedených předmětů anatomie a fyziologie člověka, ale i vztahů mezi jednotlivými orgány a jejich funkcemi a v neposlední řadě detailní znalost anatomie, fyziologie a patologie oka. Součástí je i farmakologie z hlediska účinku látek na celkový systém, ale i znalost jednotlivých farmak a jejich použití s důrazem na oftalmologii a základní systémová onemocnění. Mnozí můžete namítat, že nejsme doktoři a že toto studium přesahovalo rámec našich pravomocí. Je však třeba si uvědomit, že naší povinností je odeslat pacienta včas k lékaři a že jakékoli zanedbané onemocnění poškodí v první řadě našeho klienta a v druhé řadě jméno všech optometristů. Přitom mnohdy stačí k odhalení počínajících komplikací málo, jako například logická dedukce, vhodné použití Amslerovy mřížky, „red-cup“ testu, konfrontace zorných polí atd. I oční pozadí lze zkontrolovat bez dilatace alespoň v základních parametrech. Na základě těchto vyšetření je pak možno včas odhalit počínající glaukom nebo VPMD.

Co se samotného studia týká, měli jsme každý měsíc dvoudenní až třídenní víkendové přednášky. Teoretická výuka se konala v rakouském Kremsu, hezkém historickém univerzitním městečku přibližně 60 km západně od Vídně. Našimi vyučujícími byli výhradně doktoři optometrie z PCO (O.D.), kteří na tuto pro ně krátkou dobu dojížděli z USA. Veškerá výuka a komunikace, písemné projevy a prezentace probíhaly v angličtině. Přístup vyučujících byl pro mne něčím naprosto novým. Nikdo na sobě nedal znát únavu z časového posunu. Zatímco my jsme vlivem únavy a vedra ztráceli pozornost, oni s vrcholným nadšením vykládali svůj předmět. Nejraději byli, když se rozvinula diskuze nad tématem, pokud možno i o těch krátkých přestávkách na jedno rychlé kafe. Tyto diskuze mnohdy osvětlily daný problém více, než by přinesly další hodiny přednášek.

První a druhá praktická výuka, kdy jsme se na sobě navzájem učili vyšetřovací techniky a postupy, se konala ve Vídni. K dispozici jsme měli studijní laboratoř budoucích rakouských optometristů, ve které byla kromě tříd pro teoretickou výuku učebna s osmi plně vybavenými vyšetřovacími jednotkami (štěrbinová lampa, projekční optotyp, zkušební skříň) a mnoho přístrojů, jako např. pachymetr. Na několik dní nám byl zapůjčen i B-scan, vyšetřovací ultrazvuk.

Každý rok probíhala jedna písemná zkouška. Přibližně 300 otázek formou testu „a, b, c“, ale i „e, f, g“ jsme sice podstoupili jednou ročně, otázkou však je, jestli je lepší učit se pět předmětů naráz, nebo dělat z každého předmětu jednu samostatnou zkoušku tak, jak je tomu u nás. V každém ročníku se pak k výsledkům z testu, který mohl mít nejhorší hodnocení B, což je 80 %, přidala jedna týmová a nakonec jedna samostatná odborná práce. Tým se skládal ze 4 studentů. Bylo škoda, že jsme se museli s Romanem Volfem rozdělit a sdílet skupinu se třemi jinými kolegy. Bylo by pro nás jednodušší pracovat společně a domlouvat se česky. Kolegové však byli v převaze a neoblomní. První týmová práce byla „jen“ písemná. Druhou jsme již museli prezentovat před kolegy a komisí. Jednalo se o regulérní výzkum. Když to řeknu jednoduše, vytvořili jsme hypotézu a tu jsme následně dokazovali výzkumem. Poslední práce již byla samostatná. Z vlastní praxe jsme měli zpracovat 4 případové studie, z nichž pouze jedna se mohla týkat refrakčních vad. Celý případ jsme rozpracovali jednak po stránce teoretické, jednak po stránce praktického vyšetření, určení diagnózy a plánu léčby. Zatímco v USA tyto práce vznikají na očním institutu pod dozorem lékařů, my jsme si museli zajistit odborný dohled sami, abychom mohli provést některá měření a vyšetření, ke kterým jsou u nás oprávněni pouze lékaři. Obě prezentované práce se odehrály v době našich odborných praxí v USA.

Odborné praxe v USA pro nás byly naprosto novou zkušeností. Protože mezinárodní studenti získávají víza do USA velmi komplikovaně, je pravidlem, že na krátké praxe přijíždějí studenti na turistická víza. Tím pádem však nejsou oprávněni vykonávat klinické praxe v očním institutu (je to i otázka pojištění studentů vůči třetí osobě). Proto je přímo v budově univerzity zřízeno zvláštní oddělení, jež má 4 ordinace a je plně vybaveno všemi přístroji, které jsou k diagnostice třeba. Jedná se více méně o velmi jednoduchou vyšetřovací jednotku. Pacienta jsme vždy podle určitých pravidel vyzpovídali (anamnéza), provedli jsme předepsaná vyšetření včetně pozorování štěrbinovou lampou a před dilatací jsme provedli konzultaci s O.D. Vyšetření obsahuje i provedení Goldmannovy tonometrie, v některých případech i gonioskopii. Po konzultaci s lékařem jsme pacienta dilatovali a následně provedli vyšetření očního pozadí. Na základě našich poznatků jsme provedli diagnózu a určili léčebný postup. Postup vedení O.D. snad ani nelze popsat. Každý z doktorů nás dovedl neuvěřitelným způsobem vtáhnout do děje a donutit naše mozky spolupracovat na nejvyšší obrátky. Objevovali jsme již dávno objevené, ale měli jsme pocit, že jsme první. Každý poznatek byl krokem k poznání daleko většímu.

K vyšetření přicházejí pacienti očního institutu. Výhodou je, že jsou posíláni pacienti i s obtížemi, které mnohdy lékař za svoji praxi neuvidí, ale musí být vždy připraven tyto obtíže diagnostikovat. Většinou se však jednalo o nejběžnější oční a systémová onemocnění ve všech vývojových stadiích.

Na konci každého dne jsme museli zpracovat osobní kartu pacienta, resp. všech pacientů, které jsme ten den vyšetřili. Většinou jich bylo 5 až 6. Z našich osobních poznámek jsme vytvořili úhledný dokument, který jsme předávali k hodnocení. Nehodnotily se však jen odborné znalosti, ale i náš přístup k pacientovi, schopnost pracovat v týmu, spolupráce s doktory a podobně.

Za pozornost stojí i zázemí, které poskytuje škola svým studentům. Učebny jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou jak pro přednášející, tak pro studenty. Připojení k internetu a powerpointové dataprojektory jsou samozřejmostí. V učebně „štěrbinových lamp“ je přibližně 10 těchto přístrojů. Je to samostatná místnost, jež je ve volných chvílích k dispozici studentům, kteří si domluví nácvik. Učebna aplikace kontaktních čoček je kruhová místnost s centrálním prostorem pro vyučujícího. Ten tak má přehled o všech svých studentech. Každý pracovní tým, skládající se ze 2 až 3 lidí, má k dispozici plně vybavenou refrakční a aplikační jednotku, která obsahuje i umyvadlo, papírové ručníky a skříň se zásobou kontaktních čoček tak, jak je máme k dispozici v běžné praxi.

Je zvláštní, že v celém areálu neustále potkáváte studenty, kteří se učí, dobrovolně chodí nacvičovat do laboratoří různé techniky a pro každého z nich je osobní prestiží zvládnout vše samostatně, bez opisování a s co nejlepším výsledkem. K tomu jim pomáhá mimo jiné studovna s přibližně 100 počítači (internet je samozřejmostí – každý má své heslo k připojení), obrovskou knihovnou a kromě velké studovny i malé zvukově izolované místnosti pro asi 10 lidí. V nich lze jednak pracovat týmově, ale i nacvičit veškeré možnosti prezentace (součástí vybavení jsou zde opět počítače, přehrávače DVD, powerpointové dataprojektory, atd.). Tyto prostory jsou otevřené každý den od 8.00 do 23.00 hodin, jen v neděli „pouze“ od 9.00 do 22.00 hodin. Všichni respektují prostor druhých, proto se ve studovně skutečně nehovoří, a pokud ano, tak pouze krátce a šeptem. Nikdo si také nenosí ke studiu svačiny. Pokud někdo potřebuje při učení konzumovat nějaké jídlo, je mu k dispozici jídelna, která je vybavena pohodlnými polstrovanými židlemi nebo lavicemi.

Pro chvíle volna je studentům k dispozici obrovská posilovna, vybavená velkým množstvím přístrojů, rotopedy, běžeckými trenažéry i běžeckou dráhou, nezbytnou basketbalovou halou, atd. To, že v USA nikdo neudělá krok pěšky, je veřejně známo. Proto je vedle budovy rozlehlé parkoviště. Nakonec i v rakouském Kremsu jsme měli k dispozici několikapatrovou krytou garáž, kam mohli vjet jen ti, kteří znali kód.

Po třech letech nakonec přišla poslední hodina. Asi jste všichni zažili ten pocit, že jste s někým prožili pár let a najednou vás od toho všeho dění odřízne poslední zvonění. A vy zůstanete sami se svými vědomostmi, zmatenými myšlenkami, nicméně hrdi na svoji profesi a na to, že jste součástí toho všeho.

Mé poděkování patří ještě jednou všem kolegům a kolegyním, kamarádům a známým, kteří mi dali důvěru a podporovali mě, dále Romanovi Volfovi za pocit, že „na to člověk nebyl sám“, a celé mé rodině, hlavně dětem a manželovi za to, že po celou dobu studia vydrželi mé stresy, neustálý nedostatek času a nepřítomnost.

Přeji mnoho úspěchů všem, kteří vstupují do druhého ročníku tohoto studia, a všem, kteří se vydávají sice složitější, náročnější, ale o to úžasnější cestou za poznáním optometrie.
 

 

Autor:  Martina Nováková  

    [ Katalog firem ]

A.S.O.P., s.r.o.

Rozsáhlá nabídka slunečních, dioptrických, dětských brýlí ve všech cenových ...

Eiffel optic, Praha 1

Prodej a zhotovování brýlí, nejmodernější způsob korekce zrakových vad ...

Eiffel optic, Praha 2

Prodej a zhotovování brýlí, nejmodernější způsob korekce zrakových vad ...

AP Optik

Nabízíme služby v oblasti oční optiky, brýle dioptrické, brýlové obruby ...

SALAC FASHION s.r.o.

Velkoobchod s optickým zbožím. Zastoupení značek: NICI, VULKAN, MENZ, HERA ...

Ludmila Veselá - Oční optika

Prodej oční optiky, kontaktních čoček a slunečních brýlí.

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0516 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.